Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và cung cấp Chất tạo bọt chữa cháy